Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
Podwyższenie grobli przy jazie na jeziorze Okonie Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wały przeciwpowodziowe - roboty remontowe na koronie, naprawa zamknięć zapór wjazdowych, tablicy informacyjnej i barier ochronnych oraz montaż na wjazdach zapór i znaku drogowego Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont pompowni na terenie T/O Stargard, Zad.1 – remont pompowni Kolin, Zad.2 – remont pompowni Pomietów II, Zad.3 – remont pompowni Witkowo I ”, Budowy przeglądaj
„Odbudowa stopnia wodnego na rzece Kosie w km 0+186” Budowy przeglądaj
Rzeka Drawica w km 12+385 - 12+445 - naprawa murów oporowych - umocnienie skarp Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Rzeka Dobrzyca – prace remontowe” Budowy przeglądaj
„Chlewice – Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli oraz Modernizacja polderu Marwickiego etap I i II” Budowy przeglądaj
„USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ” – TERENOWEGO ODDZIAŁU W PYRZYCACH. Usługi przeglądaj
„Zabudowa wyrw na rzece Wieprzy” Budowy przeglądaj
„Dokumentacja projektowa zamienna oraz wszystkie dokumenty, konieczne do wprowadzenia zmian formalnych, w tym zmiany klasy ważności wału oraz zrealizowania robot budowlanych zgodnie z ekspertyzą pn.: „Wał przeciwpowodziowy Wyspa Pucka km 3+420 - 8+720. Pr Usługi przeglądaj
Wymiana instalacji elektrycznych w pompowni melioracyjnej Głowaczewo Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wynajem powierzchni biurowej - lokalu na potrzeby siedziby Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na czas nieokreślony. Usługi przeglądaj
Kanał Cedyński - Ulgi - remont przepustu w km 7+320 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa wałów przeciwpowodziowych rzeki Parsęty w km 53+000-58+620 powyżej EW Rościno gm. Białogard, woj. zachodniopomorskie Budowy przeglądaj
Rzeka Łozica w km 8+170 - remont jazu siatkowo-kamiennego, gm. Grzmiąca, pow. szczecinecki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Usługa polegająca na sporządzeniu ekspertyzy technicznej zawierającej szczegółowe analizy uwarunkowań hydrologicznych, ekonomicznych, środowiskowych dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Trzebiatów i terenów przyległych znajdujących się w zlewni Usługi przeglądaj
Remonty przepustów na terenie powiatu kamieńskiego Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Roboty remontowe urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białogardzkiego Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla nw. obiektów zrealizowanych w ramach projektu „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” – w ramach programu LIFE+ (Projekt współfinasowany Usługi przeglądaj
Kanał Ordona - remont koryta w km 0+371 - 0+880 Poniżej progów ustawowych przeglądaj

Strony