Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
„Odbudowa stopnia wodnego na rzece Kosie w km 0+186” Budowy przeglądaj
Rzeka Drawica w km 12+385 - 12+445 - naprawa murów oporowych - umocnienie skarp Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Rzeka Dobrzyca – prace remontowe” Budowy przeglądaj
„Chlewice – Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli oraz Modernizacja polderu Marwickiego etap I i II” Budowy przeglądaj
„USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ” – TERENOWEGO ODDZIAŁU W PYRZYCACH. Usługi przeglądaj
„Zabudowa wyrw na rzece Wieprzy” Budowy przeglądaj
„Dokumentacja projektowa zamienna oraz wszystkie dokumenty, konieczne do wprowadzenia zmian formalnych, w tym zmiany klasy ważności wału oraz zrealizowania robot budowlanych zgodnie z ekspertyzą pn.: „Wał przeciwpowodziowy Wyspa Pucka km 3+420 - 8+720. Pr Usługi przeglądaj
Wymiana instalacji elektrycznych w pompowni melioracyjnej Głowaczewo Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wynajem powierzchni biurowej - lokalu na potrzeby siedziby Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na czas nieokreślony. Usługi przeglądaj
Kanał Cedyński - Ulgi - remont przepustu w km 7+320 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa wałów przeciwpowodziowych rzeki Parsęty w km 53+000-58+620 powyżej EW Rościno gm. Białogard, woj. zachodniopomorskie Budowy przeglądaj
Rzeka Łozica w km 8+170 - remont jazu siatkowo-kamiennego, gm. Grzmiąca, pow. szczecinecki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Usługa polegająca na sporządzeniu ekspertyzy technicznej zawierającej szczegółowe analizy uwarunkowań hydrologicznych, ekonomicznych, środowiskowych dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Trzebiatów i terenów przyległych znajdujących się w zlewni Usługi przeglądaj
Remonty przepustów na terenie powiatu kamieńskiego Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Roboty remontowe urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białogardzkiego Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla nw. obiektów zrealizowanych w ramach projektu „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” – w ramach programu LIFE+ (Projekt współfinasowany Usługi przeglądaj
Kanał Ordona - remont koryta w km 0+371 - 0+880 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Gęsia w km 4+344 - 4+360 - remont umocnień brzegowych, gm. Barwice Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Zgnilec w km 0+005 - naprawa przepustu z piętrzeniem 2x1,0 m Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Struga Wiśnica - remont umocnień brzegowych z kamienia w km 2+188 – 2+215 oraz remont rurociągu w km 8+548 - 8+631 i 8+798 - 8+984, gmina Barwice, pow. szczecinecki Poniżej progów ustawowych przeglądaj

Strony