Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
„Melioracyjna stacja pomp Barnowo – remont budowlany” Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Roboty budowlano-montażowe przy stacjach pomp Czerwona I-II i Czerwona IV-V Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont budowli hydrotechnicznej na rozdziale wody w miejscowości Bytowo Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa pompowni melioracyjnej Mścięcino Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje 119 sztuk przepompowni melioracyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego Usługi przeglądaj
Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla obiektu zrealizowanego w ramach projektu „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” – w ramach programu LIFE+ (Projekt współfinasowany ze śro Usługi przeglądaj
Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego Usługi przeglądaj
Rzeka Wyszewka - remont stopni, zabudowa wyrw w km 6+273 - 6+425 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Kurzyca - remont jazu w km 5+019 i odcinka koryta w km 4+880 - 5+005 i 5+019 - 5+050 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Oczyszczenie-odmulenie zbiorników pompowych na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Budowy przeglądaj
„Remont stacji pomp Włodarka II, gm. Trzebiatów” Budowy przeglądaj
Wał Stepnica Brylanty w km 0+120 + 0+580 - utrzymanie bezpiecznej rzędnej korony wału Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa linii napowietrznej SN 15kV zasilającej pompownię melioracyjna Śmięć, gm. Stepnica (2) Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont ubezpieczenia prawej skarpy rzeki Płoni w km 1+980 - 2+150 oraz 3+500 - 3+600 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa umocnień skarp rzeki Korytnica Lewa w km 0+000 - 0+124 wraz z naprawą czterech palisad w km 0+018, 0+042, 0+096, 0+124 - obręb m. Mirosławiec Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Stacja pomp Święta – zabezpieczenie skarp kanału odprowadzającego wody z pompowni Budowy przeglądaj
Łarpia - profilowanie dna koryta i remont ubezpieczeń skarpy w km 3+201 - 4+630 rzeki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont drogi przywałowej Jasienica-Karpinka Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Przebudowa wnętrzowej abonenckiej stacji transformatorowej z przebudową linii elektroenergetycznej SN 15 kV - Stacja pomp Trzebieszewo I” Budowy przeglądaj
Kanał Wschodni - wykonanie remontu przepustu oraz opasek faszynowych w km 1+800 - 6+800 Poniżej progów ustawowych przeglądaj

Strony