Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
Naprawa umocnień skarp rzeki Korytnica Lewa w km 0+000 - 0+124 wraz z naprawą czterech palisad w km 0+018, 0+042, 0+096, 0+124 - obręb m. Mirosławiec Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Stacja pomp Święta – zabezpieczenie skarp kanału odprowadzającego wody z pompowni Budowy przeglądaj
Łarpia - profilowanie dna koryta i remont ubezpieczeń skarpy w km 3+201 - 4+630 rzeki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont drogi przywałowej Jasienica-Karpinka Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Przebudowa wnętrzowej abonenckiej stacji transformatorowej z przebudową linii elektroenergetycznej SN 15 kV - Stacja pomp Trzebieszewo I” Budowy przeglądaj
Kanał Wschodni - wykonanie remontu przepustu oraz opasek faszynowych w km 1+800 - 6+800 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa sztucznych tarlisk w ramach realizowanego programu LIFE+ - Etap I Budowy przeglądaj
Naprawa pompowni melioracyjnej Golczew, gm. Myślibórz Poniżej progów ustawowych przeglądaj
sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki na działce nr 367 obręb Myśliborzyce gm. Myślibórz Sprzedaż przeglądaj
Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą na szczególne korzystanie z wód Usługi przeglądaj
„Odbudowa stopnia wodnego na rzece Kosie w km 0+186” Budowy przeglądaj
Jezioro Wełtyńskie - usunięcie drzew mogących zagrozić bezpieczeństwu Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont umocnień i studni w ciągu cieków naturalnych oraz naprawa ogrodzenia uszkodzonego przez wiatrołomy w m. Gwda Wielka Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa linii napowietrznej SN 15kV zasilającej pompownię melioracyjna Śmięć, gm. Stepnica Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Montaż barier uniemożliwiających przejazd mostami Poltegor w km 66+717 i w km 83+253 rzeki Ina, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich (2 postępowanie) Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Zabudowa uszkodzonego brzegu prawego rzeki Grabowej w km 61+860” Budowy przeglądaj
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ - ETAP II, obiekt: Łoźnica – Łobez ul. Świdwińska km 0+535 Usługi przeglądaj
Remont przyłączy energetycznych zasilających pompownie Karcino gmina Kołobrzeg Budowy przeglądaj
Rzeka Okra - roboty remontowe w km 11+800 - 12+800 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont syfonu - rzeka Ścięgnica w km 1+240 Poniżej progów ustawowych przeglądaj

Strony