Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

OPIS

Budżetu Państwa wraz ze środkami finansowymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie w kolejnych latach źródłem finansowania zadań inwestycyjnych wykonywanych przez ZZMiUW, które z przyczyn formalnych nie będą mogły być finansowane przy wsparciu środków finansowych Unii Europejskiej. Dodatkowo w ramach tych środków finansowych wykonywane będą dokumentacje techniczne projektów, których realizacja finansowana ma być z innych źródeł. Budżet Państwa i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są zatem dla ZZMiUW podstawowym elementem finansującym procesy inwestycyjne. Dodać należy że ten model finansowania przełoży się w kolejnych latach na środki finansowe pozyskiwane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

MODEL FINANSOWANIA

Każdego roku przygotowywany i przekazywany jest plan potrzeb finansowych na realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych na rok następny do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan ten sporządzany jest do 30 maja każdego roku. Zapotrzebowanie takie sformułowane przez ZZMiUW przesyłanie jest przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Finansów, które uwzględniając interesy wszystkich województw odsyła wielkości środków finansowych jakie zostaną uwzględnione w budżecie na rok następny. Mając te wytyczne – rzeczywiste wartości ZZMiUW przystępuje do przygotowywanie planu budżetu na rok następny. Materiały opracowywane są na bazie druków RZ-5 i RZ-16. Opracowany plan uzupełniony zostanie w harmonogramie rzeczowo finansowym do środki finansowe planowane do pozyskania z WFOŚiGW i przedstawiony zostanie do akceptacji Zarządowi WFOŚiGW do końca listopada każdego roku (aktualizacja po otrzymaniu wartości w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).