Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

OPIS

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (ROW). Dokument określa cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane działania dotyczące tej problematyki.

PROW na lata 2007-2013 łączy dwa programy - PROW i SOP Rolnictwo i finansowanych z odrębnych źródeł tj. funduszy strukturalnych oraz środków przeznaczonych na Wspólną Politykę Rolną.

W PROW 2007-2013 wśród różnych działań objętych pomocą znajduje się działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa oznaczone kodem 125. W tym działaniu wyróżnia się schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, gdzie jedynym beneficjentem są Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, dla których alokacja środków finansowych na lata 2007-2013 wynosi 440 mln euro w skali kraju w tym dla zachodniopomorskiego 22 520 000 euro (zakładany na koniec marca kurs to 4,3842 zł z euro).

W zakresie gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi PROW 2007-2013 określa jako pierwszoplanowy cel zapobiegania skutkom suszy i powodzi. Zobowiązuje zatem do prowadzenia nawodnień i odwodnień obszarów rolnych i użytków zielonych. Z danych statystycznych wynika, że na koniec 2005 roku 6 647 469 ha użytków rolnych w kraju wyposażonych było w urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (w Województwie Zachodniopomorskim - 405 062 ha). Urządzeniom tym towarzyszyły:

  • wały przeciwpowodziowe - 8 469 km (w Województwie Zachodniopomorskim - 549, 415 km);
  • stacje pomp - 572 szt. o wydajności 886 927 l/sek.
  • (w Województwie Zachodniopomorskim - 134 szt.);
  • zbiorniki wodne - 200 szt. o pojemności 284 971 tys. m3.

Część urządzeń melioracyjnych ze względu na ich dekapitalizację spełnia swoje zadania w ograniczonym zakresie i przywrócenie im pełnej sprawności technicznej może odbyć się poprzez ich modernizacje lub odbudowę. Na modernizację lub odbudowę oczekują:

  • urządzenia melioracji wodnych szczegółowych na powierzchni l 383 420 ha (20,8% powierzchni zmeliorowanych gruntów)
  • urządzenia melioracji wodnych podstawowych na ciekach o długości 13 209 km (20,5% cieków naturalnych)
  • kanały o łącznej długości 2 353 km (24,6%)
  • wały przeciwpowodziowe na długości 3 205 km (37,8%)
  • zbiorniki wodne o pojemności 35 089 m3 (12,3%)
  • stacje pomp w ilości 180 szt. (31,5%)