Program Operacyjny RYBY 2007-2013

OPIS

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" jest kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” realizowanego w latach 2004-2006. Nowy program na lata 2007-2013 wyznacza jednak nowe cele, gdzie celem pierwszorzędnym jest racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego. Produkty rybołówstwa oraz hodowli ryb, produkty przetwórstwa powinny odpowiadać zapotrzebowaniu rynku krajowego pod względem ceny i jakości oraz powinny być konkurencyjne na rynkach zagranicznych.
Wśród wielu działań, które mogą być dofinansowane w ramach tego programu z punktu widzenia ZZMiUW na szczególna uwagę zasługuje Działanie 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej. Działanie to będzie wspierać:
• Budowę i/lub instalację statycznych lub ruchomych urządzeń przeznaczonych do ochrony i rozwoju wodnej flory i fauny;
• Rehabilitację wód śródlądowych, w tym obszarów reprodukcyjnych i tras migracyjnych gatunków wędrownych, choć budowa i instalacja obiektów ograniczona będzie do istniejących przeszkód;
• Ochronę i poprawę środowiska w ramach programu Natura 2000, jeśli wiąże się to z działalnością połowową;
• Bezpośrednie zarybianie nie kwalifikuje się do uzyskania pomocy, o ile nie zostało przewidziane wyraźnie jako środek służący ochronie we wspólnotowym akcie prawnym.
Wsparcie w ramach artykułu 38(2)(c) EFR (tj. działania związane z ochroną i poprawą stanu środowiska w ramach Natura 2000, tam gdzie jej obszary bezpośrednio związane są z działalnością połowową) może również pokrywać koszty konsultacji z interesariuszami podczas omawiania planów zarządzania, studiów monitorujących i spisów gatunków i siedlisk, wraz ze sporządzaniem map i zarządzaniem ryzykiem (systemy wczesnego ostrzegania itd.), a także przygotowania materiałów informacyjnych.
Zatem, na podstawie powyższego wydaję się, iż Program Budowy Przepławek Województwa Zachodniopomorskiego w idealny sposób wpisuje się w ramy określone programem operacyjnym i w tym względzie Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych będzie starał się pozyskać środki finansowe.

MODEL FINANSOWANIA

Publiczny wkład wynosić będzie 100% całości inwestycji, z czego 75% całości kwalifikowalnej inwestycji pochodzić będzie z EFR.