Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

OPIS

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cechą charakterystyczną PO Infrastruktura i Środowisko jest integralne ujęcie problematyki podstawowej infrastruktury, która obejmuje infrastrukturę techniczną i zasadnicze elementy infrastruktury społecznej. Punktem wyjścia dla tak zakreślonego zakresu programu jest zasada maksymalizacji efektów rozwojowych, uwarunkowana komplementarnym potraktowaniem sfery technicznej i społecznej w jednym nurcie programowym i realizacyjnym.
Wobec powyższego także pojęcie szeroko rozumianej gospodarki wodnej znalazło się w POIiŚ gdzie zapewniono odpowiednią ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz minimalizacje skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych, a także wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska.
W ramach III Osi priorytetowej „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, realizowane będą przedsięwzięcia oparte na interdyscyplinarnym planowaniu w obszarze zlewni rzecznej. Projekty infrastrukturalne będą miały na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w tym ochronę dóbr materialnych na obszarach zabudowanych oraz zapewnienie właściwego poziomu zasobów dyspozycyjnych zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi współfinansowania zapór wodnych z Funduszu Spójności.  
Chcąc wykonać przedmiotowe zadania, ZZMiUW zgłosił do dofinansowania z Unii Europejskiej jako beneficjent projekty pn:
• „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów.”
• „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu.”
• „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki – zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów zabudowanych m. Koszalin.”
• „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego.”
• „Poprawa warunków przepływu wód w obrębie miasta Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.”
Projekty, zgodnie z oczekiwaniami, dzięki wsparciu władz wojewódzkich i krajowych oraz parlamentarzystów z naszego regionu, znalazły się w propozycjach do aktualizowanej listy projektów proponowanych do umieszczania na liście projektów indywidualnych w ramach POIiŚ i po przeprowadzonych konsultacjach społecznych 30 stycznia 2009 ustalono, że w miarę pojawiających się dodatkowych środków w ramach osi III projekty te uzupełnią w/w listę.
Tak się stało już w przypadku pierwszych dwóch zadań, a ponadto dzięki podjętym przez ZZMiUW działaniom już w dniu 30 marca 2009 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisane zostały umowy dotyczące przygotowania projektów indywidualnych (tak zwane preumowy) dla zadań:
• Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów. Numer projektu: 3.1-15.
Łączna wartość całkowita projektu: 44 574 541,40 PLN
• Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu. Numer projektu: 3.1-16.
Łączna wartość całkowita projektu: 47 614 325,38 PLN.
Fakt podpisania preumów, założył na ZZMiUW obowiązek złożenia kompletnych wniosków o dofinansowanie do dnia 30 września 2009 roku oraz pozwolił Dyrektorowi ZZMiUW podjąć działania dostosowujące strukturę organizacyjną ZZMiUW do wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – powołanie Pełnomocnika ds. Projektu (MAO) oraz Jednostki Realizującej Projekt. Ponadto podpisanie preumów rozpoczął faktyczny proces, który w efekcie doprowadził do zabezpieczenia środków finansowych na realizację obu projektów. Przeprowadzenie tego procesu zgodnie z zapisami zawartymi w piśmie znak: Debr-720-23/2009 (w załączeniu) uwarunkowane jest podjęciem odpowiednich działań przez wszystkie jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo powodziowe naszego regionu.
Dodatkowo ZZMiUW, jak wspomniano powyżej, oczekuję na decyzję o dofinansowaniu kolejnych w/w projektów: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki - zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów zabudowanych Miasta Koszalin” oraz „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego” oraz „Poprawa warunków przepływu wód w obrębie miasta Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym”, na łączną kwotę 
153,5 mln PLN dla których posiada kompletną dokumentację techniczną i wymagane prawem pozwolenia i decyzje. 

MODEL FINANSOWANIA

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu: 
• Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Regionalne zarządy gospodarki wodnej - 100% (dofinansowanie obejmuje zarówno środki pochodzące z UE jak i pochodzące z budżetu państwa w formie współfinansowania krajowego).
• Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, oraz PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne - 85%.
Minimalny wkład własny beneficjenta: Środki finansowe beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą, przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków własnych lub pożyczek. Środki te nie mogą być zastępowane środkami pochodzącymi z części budżetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków publicznych.
Minimalna wartość projektów

                                                                                                 40 mln PLN

Wykaz planowanych do realizacji inwestycji w ramach w/w środków finansowych zawarty został w tabeli będącej załącznikiem nr 6 do niniejszego dokumentu