Program dla Odry 2006

OPIS

Program dla Odry - 2006 obejmuje swym zasięgiem obszar położony w granicach administracyjnych 8 województw Polski i stanowi ponad 1/3 powierzchni kraju. Konsekwentna realizacja Programu może zapewnić nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców Nadodrza, lecz także stworzyć warunki do aktywizacji gospodarczej na terenach zniszczonych przez powodzie oraz przynieść korzyści w postaci uporządkowania stosunków.
Województwa biorące udział w Programie:

 • śląskie;
 • opolskie;
 • dolnośląskie;
 • lubuskie;
 • łódzkie;
 • wielkopolskie;
 • kujawsko-pomorskie;
 • zachodniopomorskie.

Program przedstawia wizję Odry jako rzeki bezpiecznej, czystej, żeglownej i przyjaznej mieszkańcom całego dorzecza. Wizja Odry i Nadodrza jako nowocześnie zagospodarowanego korytarza ekologicznego tej części Europy wymaga, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, realizowania konkretnych, zapisanych ustawowo, zadań w zakresie:

 • zbudowania systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
 • ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód,
 • usunięcia szkód powodziowych,
 • prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji eko­systemów,
 • zwiększenia lesistości,
 • utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej,
 • energetycznego wykorzystania rzek.

Koncepcja „Programu dla Odry - 2006" powstawała przy bliskiej współpracy z naszymi sąsiadami z zachodu. Dziś program ten jest ważnym elementem współpracy międzynarodowej. Istotną kwestią jest właściwe miejsce „Programu dla Odry - 2006" we współpracy z Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską, gdyż Odra jest rzeką, która ma dorzecze w tych trzech państwach, a nowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej wymaga prowadzenia gospodarki wodnej w całych dorzeczach, niezależnie od granic administracyjnych i państwowych. Właściwe umiejscowienie „Programu dla Odry - 2006" w programach Unii Europejskiej pozwoli na skuteczne wykorzystanie funduszy pomocowych, zarówno przedakcesyjnych, jak i strukturalnych - już po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Celem Programu jest zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniającej przede wszystkim potrzeby zabezpieczania przeciwpowodziowego, sporządzenia prewencyjnych planów zagospodarowania przestrzennego, zbilansowania zasobów wodnych, ochrony czystości wody, środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz transportu wodnego. Modernizacja Odrzańskiego Systemu Wodnego ma zapewnić zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy obszaru Nadodrza.
Program dla Odry - 2006 łączy globalną wizję rozwoju z potrzebami środowisk lokalnych. Jego strategia zakłada ścisłą współpracę z gminami, powiatami i województwami samorządowymi.
Przewidywana aktualizacja Programu dla Odry - 2006 zakłada możliwe niekorzystne rozstrzygnięcia co do zakresu terytorialnego Programu, ZZMiUW wychodząc naprzeciw zagrożeniom realizacyjnym oraz na skutek niewystarczającego poziomu finansowania z Programu, który w efekcie doprowadzić może do zakończenia planowanych do realizacji przez ZZMiUW zadań w roku 2020, zmienia listę zadań planowanych do realizacji. Wycofane zostają zadania na obiektach znajdujących się poniżej Wyspy Puckiej aż do ujścia Odry do morza.

MODEL FINANSOWANIA

Zgodnie z wytycznymi dla Programu dla Odry - 2006 każdego roku przygotowywany jest plan potrzeb finansowych na realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych na rok następny. Zapotrzebowanie takie sformułowane przez ZZMiUW przesyłanie jest do Pełnomocnika dla Programu, który w uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów, uwzględniając interesy wszystkich zainteresowanych odsyła wielkości środków finansowych jakie zostaną uwzględnione w budżecie na rok następny.