Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OPIS

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii, usprawnienia usuwania ich skutków oraz wzmocnienia wybranych elementów zarządzania środowiskiem. Realizacja przedsięwzięć programu wpłynie na poprawę ochrony przed zagrożeniami naturalnymi, poważnymi awariami oraz na sprawność usuwania ich skutków.
Formy dofinansowania
1) dotacja
2) dotacja udzielana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW
Intensywność dofinansowania - maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z uwzględnieniem przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej
Warunki dofinansowania
1) dofinansowanie nie może zastąpić kosztów refundowanych przez firmy ubezpieczeniowe
2) finansowanie odbywa sie po zakończeniu elementu/etapu prac, na podstawie protokołów odbioru robót oraz dokumentów finansowych dokumentujących poniesienie nakładów
Warunki udostępnienia środków przez NFOŚiGW
1) udostępnione przez NFOŚiGW środki finansowe mogą być przeznaczone na realizacje przedsięwzięć związanych z usuwaniem skutków zagrożeń naturalnych
2) udostępnienie środków jest nieodpłatne i bezzwrotne
3) zwrotowi do NFOŚiGW podlegają niewykorzystane środki udostępnione WFOŚiGW oraz pożytki ze środków udostępnionych WFOŚiGW
4) NFOŚiGW odstępuje od pobrania zabezpieczenia od WFOŚiGW
5) środki będą przekazywane na wniosek WFOŚiGW w transzach kwartalnych. Limity wypłat określa umowa pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW
Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW z udziałem środków NFOŚiGW
1) udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW
2) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której wystąpiły skutki zagrożeń naturalnych
3) przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia sie przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej
Beneficjenci
1) podmioty wskazane zgodnie z kompetencjami przez: Ministra Środowiska, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
2) podmioty uzgodnione z WFOŚiGW, w przypadku przedsięwzięć związanych z usuwaniem skutków zagrożeń naturalnych
Rodzaje przedsięwzięć
1) budowa i modernizacja stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami, w tym wyposażenie w specjalistyczny sprzęt
2) zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz prognozowania, ograniczania i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii (np. samochody ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochody ratowniczo – gaśnicze, pompy, łodzie, sprzęt zaplecza socjalnego dla ewakuowanych, nośniki kontenerów z innym sprzętem specjalistycznym)
3) wsparcie techniczne krajowego systemu pogotowia kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego
4) realizacja przedsięwzięć w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń powodowanych zdarzeniami naturalnymi lub poważnymi awariami
5) usuwanie skutków zagrożeń naturalnych na obiektach ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć
1. Przedsięwzięcie zostało wskazane zgodnie z kompetencjami przez: Ministra Środowiska, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a w przypadku przedsięwzięć związanych z usuwaniem skutków zagrożeń naturalnych uzgodnione z WFOŚiGW
Koszty kwalifikowane
1. Dostawy lub zakup urządzeń, inwentarzowego wyposażenia technologicznego i sprzętu, będących środkami trwałymi
2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji
3. Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii, np. samochodów ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochodów ratowniczo – gaśniczych, pomp, łodzi, sprzętu zaplecza socjalnego dla ewakuowanych, nośników kontenerów z innym sprzętem specjalistycznym
4. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratownictwa kryzysowego oraz ratowniczo – gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego
5. Przygotowanie terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja
6. Roboty demontażowe i rozbiórkowe
7. Roboty ziemne i budowlano-montażowe (np. budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów technologicznych, obiektów hydrotechnicznych, budowli i urządzeń wodnych, zespołów obiektów, budynków, sieci)
8. Budowa i modernizacja stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami.
9. Montaż urządzeń, wyposażenia, sprzętu i aparatury
10. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
11. Usługi obce, doradztwo techniczne
12. Podróże służbowe
13. Koszty amortyzacji środków trwałych bezpośrednio wykorzystywanych do przygotowania i realizacji przedsięwzięcia i zakupionych ze środków własnych beneficjenta
14. Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOSiGW, jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania sie o zwrot VAT. gospodarki wodnej, a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje sie odpowiednio Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym ust. 7 i 8 niniejszego programu
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie może składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach w/w programu priorytetowego. Pierwszy złożony wniosek dotyczył usunięcia skutków powodzi które wystąpiły w dorzeczu Odry od jesieni 2009 do wiosny 2010 na pięciu obiektach ochrony powodziowej. ZZMiUW składać będzie kolejne wnioski, które dotyczyć będą obiektów które na skutek działania żywiołu zostały zniszczone lub uszkodzone

MODEL FINANSOWANIA

Każdego roku przygotowywane i przekazywane są protokoły z wizytacji terenowych na obiektach, które mogły ucierpieć z powodu działania żywiołu. Po ich szczegółowej analizie zatwierdzane są przez Dyrektora ZZMiUW, a następnie przekazywane do akceptacji właściwemu dla lokalizacji obiektu, Dyrektorowi RZGW oraz Wojewodzie. Po akceptacji przez Dyrektora RZGW i Wojewodę stanowią one podstawę do ubiegania się o środki z NFOŚiGW – złożenie wniosku. Po złożeniu wniosku i jego pozytywnej weryfikacji ZZMiUW podpisuje umowę o dofinansowaniu i rozpoczyna procedury przetargowe, a także wprowadza stosowne zapisy do Budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Po wykonaniu robót budowlano-montażowych, wystawieniu protokołu odbioru oraz dokumentu na podstawie którego dokonana ma zostać płatność, ZZMiUW składa do NFOŚiGW wniosek o uruchomienie środków. NFOŚiGW przekazuje w/w środki na konto Urzędu Marszałkowskiego – Samorządu Województwa z którego następnie trafiają na konto ZZMiUW – tu następuje wypłata dla Wykonawcy. Po zakończeniu inwestycji ZZMiUW przedkłada do NFOŚiGW stosowne rozliczenie oraz we wskazanym w umowie okresie sporządza sprawozdania.