Instrument Finansowania LIFE+

OPIS INSTRUMENTU FINANSOWANIA

LIFE+ jest europejskim instrumentem finansowym na rzecz środowiska, funkcjonującym w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2013 r. Postawą prawną LIFE+ jest rozporządzenie (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L149 z dnia 9 czerwca 2007 r.
Prace nad nowym rozporządzeniem rozpoczęły się w 2005 roku. Planowano wprowadzenie szeregu zmian, prowadzących m.in. do zwiększenia udziału państw członkowskich w procesie wyboru i zarządzania realizacją prowadzonych na ich terenie projektów. 23 maja 2007 r. Parlament Europejski przyjął poprawiony tekst rozporządzenia, które zaczęło obowiązywać na terenie wszystkich państw członkowskich na początku czerwca 2007r., wraz z publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Instrument LIFE+ obejmuje zarówno wydatki operacyjne DG ds. Środowiska, jak i współfinansowanie projektów. Zgodnie z art. 6 rozporządzenia LIFE+ przynajmniej 78% zasobów budżetowych LIFE+ musi zostać wykorzystane na dotacje na działania w odniesieniu do projektów (projekty LIFE+).
Program LIFE+ podzielony jest na trzy komponenty tematyczne:
o PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
o POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA
o INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dla każdego komponentu przygotowano specyficzny formularz wniosku. Składany projekt może dotyczyć tylko jednego komponentu. W przypadku wątpliwości proponujemy zapoznać się z treścią działu: Pytania i odpowiedzi.
Program LIFE+ zapewnia wsparcie finansowe w wysokości 50% kwalifikujących się kosztów projektu. W uzasadnionych przypadkach dla projektów z komponentu I „Przyroda i różnorodność biologiczna” dotyczących siedlisk lub gatunków priorytetowych, dofinansowanie może wynieść 75% kosztów projektu.
Nabór wniosków ogłaszany jest raz do roku przez Komisję Europejską, natomiast przyjmowanie wniosków odbywa się za pośrednictwem właściwych organów krajowych.
Wszystkie projekty zgłaszane do współfinansowania w ramach mechanizmu LIFE+ muszą spełniać trzy podstawowe kryteria:
Są wykonalne, spójne pod względem technicznym i finansowym oraz opłacalne.
Wspierają w szczególności wdrażanie szóstego wspólnotowego Programu działań w zakresie środowiska naturalnego (6 EAP), a także wdrażanie i rozwój wspólnotowej polityki i prawodawstwa.
Ponadto w celu zapewnienia europejskiej wartości dodanej oraz uniknięcia finansowania powtarzających się działań, projekty spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: 
• są to projekty dotyczące najlepszych praktyk lub projekty demonstracyjne służące wdrożeniu Dyrektywy Ptasiej (79/409/EWG) lub Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG),
• są to projekty innowacyjne lub projekty demonstracyjne związane z celami Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, w tym w zakresie rozwoju lub upowszechniania technik najlepszej praktyki, wiedzy specjalistycznej lub technologii,
• są to kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej oraz specjalne szkolenia dla podmiotów uczestniczących w działaniach dotyczących zapobiegania pożarom lasów,
• są to projekty służące rozwojowi i realizacji celów Wspólnoty związanych z szerokim, ujednoliconym, kompleksowym i długoterminowym monitorowaniem wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska
Ze względu na ograniczony budżet, program LIFE+ nie przewiduje współfinansowania inwestycji infrastrukturalnych. W ramach komponentu 2 możliwe jest uzyskanie dofinansowania wyłącznie dla instalacji demonstracyjnych, prezentujących nowe lub nie wykorzystywane wcześniej technologie.
Zgodnie z tekstem rozporządzenia, do otrzymania dofinansowania kwalifikują się następujące działania:
• działania operacyjne organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę i poprawę jakości środowiska na poziomie europejskim oraz w tworzenie i wdrażanie ustawodawstwa i polityki ochrony środowiska unii europejskiej,
• tworzenie i utrzymywanie sieci, baz danych i systemów komputerowych związanych bezpośrednio z wdrażaniem ustawodawstwa i polityki ochrony środowiska UE, w szczególności gdy działania te poprawiają publiczny dostęp do informacji o środowisku,
• analizy, badania, modelowanie i tworzenie scenariuszy,
• monitorowanie stanu siedlisk i gatunków, w tym monitorowanie lasów,
• pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego,
• szkolenia, warsztaty i spotkania, w tym szkolenia podmiotów uczestniczących w inicjatywach dotyczących zapobiegania pożarom lasów,
• platformy nawiązywania kontaktów zawodowych i wymiany najlepszych praktyk,
• działania informacyjne i komunikacyjne, w tym kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej, a w szczególności kampanie zwiększające świadomość społeczną na temat pożarów lasów,
• demonstracja innowacyjnych podejść, technologii, metod i instrumentów dotyczących kierunków polityki
• specjalnie w odniesieniu do komponentu I „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna”: 
o zarządzanie gatunkami i obszarami oraz planowanie ochrony obszarów, w tym zwiększenie ekologicznej spójności sieci Natura 2000;
o monitorowanie stanu ochrony, w szczególności ustalenie procedur i struktur monitorowania stanu ochrony;
o rozwój i realizacja planów działania na rzecz ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych;
o zwiększenie zasięgu sieci Natura 2000 na obszarach morskich;
o nabywanie gruntów pod następującymi warunkami: 
? nabycie to przyczyniłoby się do utrzymania lub przywrócenia integralności obszarów objętych siecią Natura 2000,
? nabycie gruntu jest jedynym lub najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia pożądanego skutku w zakresie ochrony przyrody,
? nabywany grunt jest długookresowo przeznaczony na wykorzystanie w sposób zgodny z celami szczegółowymi komponentu I „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna”, oraz
? dane państwo członkowskie zapewnia długookresowe wyłączne przeznaczenie takich gruntów na cele związane z ochroną przyrody.
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie może składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach pierwszego komponentu. Pierwszy złożony wniosek dotyczyć będzie umożliwienia migracji ryb dwuśrodowiskowych w zlewni rzeki Iny poprzez budowę przepławek dla ryb. ZZMiUW składać będzie ten wniosek w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecie. Kolejne wnioski dotyczyć będą zlewni rzeki Regi, Parsęty, Wieprzy.

MODEL FINANSOWANIA