Bank Światowy

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie informuje, iż trwa procedura związana z realizacją przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności oraz Budżetu Państwa Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW).
Zarząd w ramach tego Projektu realizował będzie następujące kontrakty:
1A.1. Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i Modernizacja polderu Marwickiego etap I i II
1A.2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy nad rzeka Odrą. Osinów-Łubnica. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Radziszewo i Daleszewo nad rzeką Odrą w km 726+400 - 727+960. Modernizacja polderu Marwickiego - etap III – stacja pomp
1A.3. Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza
5.3. Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednstek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.

W ramach planowanych do realizacji zadań niezbędne jest wypełnienie wszystkich wytycznych określonych przez procedury Banku Światowego.

Niniejszym pragniemy poinformować, że dla kontraktu 1A.1 w dniu 8 lipca 2016 roku, ZZMiUW po przeprowadzonym upublicznieniu (konsultacjach społecznych) uzyskał klauzulę "NO OBJECTION" dla dokumentu pn.: "Plan Zarządzania Środowiskiem", który jest niezbędny dla prowadzenia robót budowlano-montażowych. Poniżej wersja polska i angielska przedmiotowego dokumentu:

- wersja polska - PZŚ - Plan Zarządzania Środowiskiem

- english version - EMP – Environmental Management Plan