Rok 2011

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie wykonując powierzone zadania, jako najważniejszy cel stawia sobie utrzymanie rzek naszego regionu w stanie równowagi biologicznej, godząc ze sobą potrzeby utrzymania stanu środowiska naturalnego w możliwie nienaruszonej postaci. Wykonywanie tych zadań zostało nam powierzone na podstawie zapisów ustawy Prawo wodne, która między innymi wskazuje, że ochrona przed powodzią oraz suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej.

Zapisy te znalazły również swoje odzwierciedlenie w Statucie ZZMiUW uchwalonym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr XXII/247/08 z dnia 23 września 2008 roku, w którym szczegółowo wymienione zostały wszystkie zadania realizowane przez nasz Zarząd, a należą do nich przede wszystkim:

 • utrzymywanie w sprawności technicznej wód i budowli hydrotechnicznych zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa powodziowego terenów narażonych na oddziaływanie powodzi, swobodny spływ wód powodziowych oraz lodów,
 • zapewnienie odpowiedniego retencjonowania wody do nawodnień w przypadku wystąpienia suszy.

Dotację celową przyznaną z budżetu Państwa na realizację w roku 2011 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008 – „Melioracje wodne”, § 2210, w kwocie 13.150.000,00 zł (Uchwała Nr 2098/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2010 r.), w związku wykonywaniem praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa o średnim przepływie z wielolecia niższym od 2,0 m3/s w przekroju ujściowym oraz wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy oraz innych wód wymienionych w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo wodne wstępnie zaplanowano wykorzystać na :

Lp Wyszczególnienie Rozmiar
1. Utrzymanie rzek i kanałów 519,51 km
2. Konserwacja i utrzymanie wałów p/powodz. 392,68 km
3. Utrzymanie i eksploatacja stacji pomp 134 szt
4. Utrzymanie jezior i zbiorników wodnych 1 szt
5. Rezerwa na roboty nieprzewidziane  
6. RAZEM x

Na koniec 2011 roku rozmiar i wartość wykonywanych zadań z zakresu utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych (w tym środki na dwukrotne koszenie wałów) przedstawia się następująco:

Lp Wyszczególnienie Rozmiar
1. Utrzymanie rzek i kanałów 533,13 km
2. Konserwacja i utrzymanie wałów p/powodz. na długości 537 km
3. Utrzymanie i eksploatacja stacji pomp 134 szt
4. Utrzymanie jezior i zbiorników wodnych 1 szt
5. RAZEM x

W dniu 15.03.2011r. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie otrzymał od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi środki z rezerwy celowej w wysokości 21 216 tys. zł na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Wstępnie przeznaczono je na:

Lp Wyszczególnienie Rozmiar
1. Utrzymanie rzek i kanałów 1107,856 km
2. Konserwacja i utrzymanie wałów p/powodz. 204,544 km
3. Utrzymanie i eksploatacja stacji pomp 134 szt
4. Utrzymanie jezior i zbiorników wodnych 1 szt
5. Rezerwa na roboty nieprzewidziane  
6. RAZEM x

Wydatkowanie środków z rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2011 przedstawia się następująco:

Lp Wyszczególnienie Rozmiar
1. Utrzymanie rzek i kanałów 1636,44km
2. Konserwacja i utrzymanie wałów p/powodz. na długości 537 km
3. Utrzymanie i eksploatacja stacji pomp 134 szt
4. Utrzymanie jezior i zbiorników wodnych 0,25 km
5. RAZEM x

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie dnia 07. 04.2011r otrzymał od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie środki w wysokości 830.000 zł na realizację zadań w zakresie usuwania szkód w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, które miały miejsce w 2010 roku. Środki te wykorzystano w 100% na następujące zadania:

 • Naprawa rurociągu fi 80 i zastawki w km 3+440 rz. Korytnicy,
 • Stacja pomp Darzowice: remont zbiornika pompowego, udrożnienie i naprawa ubezpieczenia zbiornika,
 • Kanał Cedyński – Ulgi, udrożnienie kanału z likwidacją przecieków wału w km 0+000-8+200
 • Kanał Osinowski, udrożnienie kanału z naprawą uszkodzonych umocnień skarp w km 0+000-9+200
 • Kanał Bieliński w km 0+000-10+200. Udrożnienie kanału i zbiornika stacji pomp
 • Wał Miroszewo-Brzózki, remont wału w km. 4+800-6+660

  W bieżącym roku wykonaliśmy konserwację na 878 obiektach. Zrealizowaliśmy wyżej wymienione zadania z zakresu konserwacji i eksploatacji wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych mając w swoim administrowaniu następującą ilość wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych:

 • rzeki uregulowane i kanały: 4943 km.
 • rzeki nieuregulowane: 1514 km.
 • wały przeciwpowodziowe: 537 km.
 • stacje pomp: 134 szt.
 • zbiorniki: 9 szt.

Zarząd nasz olbrzymią uwagę przykłada do realizacji przedsięwzięć z zakresu utrzymania i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych, jako działań zapobiegających wystąpieniu sytuacji zagrożenia powodziowego. Na ten cel na bieżąco wykorzystywane są otrzymywane środki finansowe z budżetu państwa na wykonanie zadań związanych z konserwacją i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Pokrycie potrzeb finansowych utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na poziomie 20 – 30 % w ostatnich latach powodowało stałe pogarszanie się ich stanu technicznego. W oparciu o przeprowadzane wiosenne przeglądy stanu technicznego cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w naszym Zarządzie sporządza się plan rzeczowo – finansowy. Jest on zależny od warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych przez nie wywoływanych, często ulega modyfikacji. W związku z powyższym nie może on być planem sztywnym, podlega bieżącej aktualizacji. W roku kalendarzowym 2011 Zarząd Melioracji udzielił ok. 750 zamówień poniżej 14 tys. Euro i ok. 160 zamówień powyżej, z czego większa ich część dotyczy Działu Eksploatacji. Z uwagi na zbyt niskie środki budżetowe przyznawane dotychczas ZZMiUW w Szczecinie na konserwację wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w stosunku do potrzeb nie wszystkie urządzenia melioracyjne obejmowane są konserwacją w danym roku kalendarzowym. W związku z powyższym brak jest również środków finansowych na urządzenia wymagające odbudowy i modernizacji urządzeń melioracyjnych. W pierwszej kolejności środki finansowe przeznaczone są na konserwacje i częściową odbudowę wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, które przeciwdziałają skutkom powodzi. Bardzo ważne jest również zabezpieczenie środków na utrzymanie naszych stacji pomp. Dalsze ograniczenia środków na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych (kanałów, wałów przeciwpowodziowych, stacji pomp) spowodują znaczne pogarszanie się stanu technicznego tych urządzeń, w wyniku czego może pojawić się coraz częstsze występowanie zagrożeń powodziowych.

Środki finansowe przyznane w bieżącym roku w wysokości:

 • środki podstawowe 13 150 000,00
 • środki z rezerwy celowej 21 216 000,00
 • środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 830 000,00

RAZEM - 35 196 000,00

zostały wykorzystane w 100%. Nie pokryły całego zapotrzebowania naszego Zarządu, które definiowaliśmy w oparciu o coroczne przeglądy techniczne urządzeń hydrotechnicznych, z których wynikało, że szacowana kwota to około 64 mln PLN w roku 2011.

Podkreślić należy także, iż Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecnie dzięki podjętym przez Dyrektora Zarządu działaniom wspieranym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Marszałka Województwa uzyskał w 2011 roku środki finansowe na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych, które są największą od 50 lat przyznaną dla Zarządu Melioracji alokacją roczną środków finansowych na realizacją zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Wskazane powyżej środki zapewniły w 2011 roku realizację wszystkich zaplanowanych przez Zarząd Melioracji zadań i zaspokoiły potrzeby ochrony przeciwpowodziowej w zakresie zadań konserwacyjnych.

Podsumowując, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, udowodnił, że możliwa jest poprawa jakości i efektywności gospodarowania wodami na terenie Województwa Zachodniopomorskiego czego potwierdzeniem są zrealizowane już i prowadzone nadal prace konserwacyjno - utrzymaniowe, poprzez pozyskane dodatkowe środki finansowe. Dodać należy, że wielkość efektów rzeczowych i finansowych, jaką uzyskał nasz Zarząd spowodowana była wzorową współpracą pomiędzy naszymi Oddziałami Terenowymi a pracownikami siedziby głównej Zarządu, jak i Wykonawcami, co zaowocowało sprawnym i terminowym wykonaniem zadań konserwacyjnych zgodnie z planem rzeczowo – finansowym obowiązującym w naszym Zarządzie w roku budżetowym.

Położenie województwa zachodniopomorskiego w pasie przymorskim, niskie usytuowanie terenów, przebieg warunków atmosferycznych oraz stan zagospodarowania dolin rzecznych determinują dużą dynamikę zmian stanów wód w naszym województwie, powodując bezpośrednie zagrożenie częstym występowaniem powodzi oraz susz. Poprzez wykonywanie przez nasz Zarząd powierzonych mu zadań statutowych z należytą starannością skutki ich występowania są ograniczane do minimum.