Rok 2010

Dotacja celowa przyznana z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2010 w Dziale 010- „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008: „Melioracje wodne”, § 2210, wyniosła w roku 2010 13.200.000,00 zł (Uchwała Nr 3/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 07.01.2010 r.).
Wstępny plan rzeczowo- finansowy utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych na rok 2010 przedstawiał się następująco: 

L.p. Wyszczególnienie Rozmiar(km/szt)
1. Utrzymanie rzek i kanałów 653,7 km
2. Konserwacja i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych 351,2 km
3. Utrzymanie i eksploatacja stacji pomp 134 szt.
4. Utrzymanie jezior i zbiorników wodnych 3 szt.
5. Rezerwa na roboty nieprzewidziane x
6. Razem x

Na koniec 2010 roku rozmiar i wartość wykonanych zadań z zakresu utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych przedstawia się następująco:

L.p. Wyszczególnienie Rozmiar(km/szt)
1. Utrzymanie rzek i kanałów 778,065 km
2. Konserwacja i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych 326,378 km
3. Utrzymanie i eksploatacja stacji pomp 134 szt.
4. Utrzymanie jezior i zbiorników wodnych 3 szt.
5. Razem x

 Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Szczecinie, w roku 2010 otrzymał dotację celową z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 3 200 000,0 zł.- Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 65/2010 z dnia 17 lutego 2010r. Wykonanych zostało 17 zadań remontowych na łączną kwotę 3 178 669,69 zł, (w załączeniu tabela nr 1) kwota niewykorzystana- 21 330,31 zł. została przelana na konto Województwa Zachodniopomorskiego.

Wydatkowanie środków otrzymanych z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2010, przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

L.p. Wyszczególnienie Rozmiar(km/szt)
1. Utrzymanie rzek i kanałów 1,75km
2. Konserwacja i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych 11,955 km
3. Utrzymanie i eksploatacja stacji pomp x
4. Utrzymanie jezior i zbiorników wodnych x
5. Razem x

Z wnioskami o dofinansowanie części kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych wystąpiono również do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W wyniku tych starań WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował prace remontowe prowadzone na wałach na kwotę 559 610,18 zł w ramach których wykonano:

  1. Wał Wyspa Pucka roboty zabezpieczające na odcinku 1,9 km koszt tych robót wyniósł 300 543,89 zł
  2. Wał Marwice- Gryfino odwodnienie stopy skarpy od strony odpowietrznej 0,8 km koszt tych robót to 259 066,29 zł