Rok 2008

Dotacja celowa z budżetu Państwa na konserwację, utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych w roku 2008, zatwierdzona uchwałą Nr XVI/154/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. wynosiła 5.600,0 tys.zł. plus 140,0 tys. zł - środki niewygasające z 2007 roku. Kwota 5.600,0 tys. zł zabezpieczała nasze potrzeby w zakresie utrzymania urządzeń (określone na kwotę 45.000.tys.zł ) - w 12,4 %. W związku z zaistniałą sytuacją wykorzystanie przyznanej dotacji zaplanowano w taki sposób, aby zabezpieczyć przede wszystkim pracę przepompowni melioracyjnych.

Na pozostałe zadania powierzone Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego związane z utrzymaniem śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części, stanowiących własność publiczną istotną dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz ochrony przeciwpowodziowej – zaplanowano z konieczności minimalne środki. Ciągły niedobór środków powoduje, że na urządzeniach melioracyjnych planowane jest początkowo wykonywanie wyłącznie robót awaryjnych lub wynikających z interwencji władz lokalnych i rolników. Wstępny plan rzeczowo-finansowy utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych na rok 2008 przedstawiał się następująco :

Lp. Wyszczególnienie Rozmiar
(km/szt)
1 utrzymanie rzek i kanałów 104,56 km
2 konserwacja i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych 56,4 km
3 utrzymanie i eksploatacja stacji pomp 135 szt
4 utrzymanie jezior i zbiorników wodnych 1 szt

W związku ze zmniejszeniem o kwotę 425.629,0 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na konserwację, utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych ( Uchwała nr 1510/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. oraz Uchwała nr 1611/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2008 ) ostateczna wysokość dotacji podstawowej wyniosła 5174371,0 zł.

Wydatkowanie środków budżetowych podstawowych za rok 2008 przedstawia się następująco:

Lp. Wyszczególnienie Rozmiar (km/szt)
1 utrzymanie rzek i kanałów 79,8 km
2 konserwacja i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych 62,8 km
3 utrzymanie i eksploatacja stacji pomp 135
4 utrzymanie jeziori zbiorników wodnych x

Zgłoszone w 2007 roku środki niewygasające w kwocie 140.000,0 złwykorzystano w roku 2008 na konserwację Kanału Dreżewo – Rybice oraz Kanału Karnice - łącznie 13,82 km.

Fatalne warunki pogodowe, które wystąpiły w naszym województwie na początku kwietnia 2008r. były powodem powodzi i licznych podtopień. Powiększyło to i tak wielki niedobór środków przekazywanych z budżetu Państwa na cele utrzymania urządzeń melioracyjnych. Obszar użytków rolnych zalanych w wyniku powodzi osiągnął powierzchnię prawie 17,5 tys. ha. Klęską tą dotknięte zostały przede wszystkim powiaty : gryficki, stargardzki i goleniowski. Powstała bardzo trudna sytuacja powodziowa jest potwierdzeniem informacji o utrzymującym się złym stanie urządzeń melioracyjnych i oczywistej konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów a nawet w niektórych przypadkach – odbudowy urządzeń.

Taka sytuacja była głównym powodem podejmowania starań o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy celowej na utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W efekcie wszystkich starań otrzymaliśmy z rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2.925,0 tys.zł(zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 171/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r.) oraz 5.975,0 tys.zł(zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 350/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r.). Na utrzymanie urządzeń w roku 2008 Zarząd Melioracji otrzymał z budżetu Państwa i z rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - łącznie 14.074.371,00 zł.

Ponadto otrzymaliśmy środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 3.200,0 tys. zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 119/2008 z dn. 04.04.2008 r.
Środki te wstępnie rozdysponowane zostały na cele inwestycyjne ( § 6510 ) – 1.900,0 tys. zł i konserwacyjne ( § 2210 ) - 1.300,0 tys. zł. Jednakże na mocy Uchwały nr 1510 / 08 z dn. 11 grudnia 2008 r. oraz Uchwały nr 1611/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, kwoty te zostały zmienione i na cele konserwacyjne ( § 2210 ) przeznaczono 1.078.307,0 zł.

Za środki te zaplanowano wykonanie :

  • remontu wału nad jeziorem Jamno - 0,8 km - 195 205,0 zł
  • naprawy rurociągu Sarbinowo - 0,2 km - 144 941,0 zł
  • usunięcie przewróconych drzew z rzeki Wieprzy - 5,1 km - 309 854,0 zł
  • remontu wału Lubczyna-Komorowo - 2,0 km - 134 250,0 zł
  • remontu wału Stepnica-Brylanty - 1,8 km - 294 057,0 zł

Wydatkowanie środków dodatkowych z rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz środków z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2008, przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

Środki dodatkowe z rezerwy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi :
Lp. Wyszczególnienie Rozmiar
(km/szt)
1 utrzymanie rzek i kanałów 692, 8 km
2 konserwacja i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych 307, 6 km
3 utrzymanie i eksploatacja stacji pomp 135
4 utrzymanie jezior i zbiorników wodnych x
Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( § 2210 ) :
Lp. Wyszczególnienie Rozmiar
(km / szt)
1 utrzymanie rzek i kanałów 5,3 km
2 konserwacja i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych 4,6 km
3 utrzymanie i eksploatacja stacji pomp x
4 utrzymanie jezior i zbiorników wodnych x

Niewykorzystane środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1067,45 zł zostały zwrócone.